wieloletnia prognoza finansowa

wieloletnia prognoza finansowa

wieloletnia prognoza finansowa w gminie. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej zasady rachunkowości finansowej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zasady rachunkowości bożena chałupczak pdf obejmuje Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, wpływ na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): modernizacja wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej działanie na ocenę kondycji), analiza sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i wpływ na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” lub „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące opłaty (kiedy, dlaczego, ile i na w jaki sposób długo), odroczony taksa intratny (kiedy, dlaczego, wpływ na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy rozlicznych latach obrotowych), prace rozwojowe (co tak naprawdę znaczą), ogół problemów transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym pojęcie cichych rezerw), segmenty działalności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku zmiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Top