obsługa kadrowo płacowa

img

Celem opracowania jest wszechstronne wyobrażenie tematyki tworzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rozdziału – na tej podstawie – środków tego funduszu. Zastosowanie właściwych kryteriów przyznawania świadczeń ma przy tym fundamentalne znaczenie na rzecz ustalenia, lub dane świadczenie socjalne podlega uldze w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyłączeniu z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Z tego powodu pojedyncze świadczenia omówione pozostały z punktu widzenia ustawy z .. r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jak też przepisów podatkowych i zus. Ponadto osobny rozdział święty został opisowi księgowania świadczeń i usług z ZFŚS. Pozycja bibliograficzna zawiera kompleksowe opracowanie na temat regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych również zasad administrowania środkami tego funduszu. Znajdą w niej Państwo m.in. omówienie:- zmian, jakie weszły w życie .. r., dotyczących obowiązku tworzenia ZFŚS (podwyższenie wymaganej liczby pracowników do );- możliwości rezygnacji z prowadzenia ZFŚS w związku z zatrudnianiem mniejszej liczby pracowników niż , w przeliczeniu na pełne etaty;- obowiązkowego aspektu treści regulaminu ZFŚS;- możliwości organizacji imprez masowych ze środków ZFŚS;- stosowania kryteriów powszechnej dostępności i równości przy rozdziale świadczeń;- przemiany stanowisk urzędów skarbowych i ZUS w sprawie organizacji spotkań integracyjnych ze środków ZFŚS;- orzecznictwa sądowego w sprawie dozwolonych kryteriów przyznawania świadczeń;- minimalnego obszaru różnicowania świadczeń;- sposobu ustalania dochodu pracowników, w tym zaliczania świadczenia +;- obowiązku stosowania równych świadczeń na rzecz pracowników i emerytów zakładu;- udziału komisji socjalnej w procesie przyznawania świadczeń;- obszaru odpowiedzialności z tytułu naruszenia artykułów o funduszu socjalnym;- prowadzenia wspólnej aktywności socjalnej przez kilku pracodawców;- podziału funduszu socjalnego w związku z przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę;- zasad spłaty pożyczek mieszkaniowych w związku z likwidacją funduszu czyli likwidacją pracodawcy;- sposobu ustalania kwoty odpisu rocznego i jej wyrównania na zakończenie roku.Dzięki tej lekturze Czytelnik dowie się m.in.:- Czy emeryci i pracownicy powinni otrzymywać dofinansowanie do wypoczynku w tej samej wysokości?- Czy świadczenie wychowawcze + powinno być obowiązkowo zaliczone do dochodu pracownika na potrzeby ustalenia wysokości świadczeń z ZFŚS?- Jakie rodzaje świadczeń mogą być przyznawane z ZFŚS na podstawie kryteriów powszechnej dostępności i równości?- Czy ZUS ma kompetencje do modus socjalnego charakteru świadczenia zrealizowanego ze środków ZFŚS?- Czy pracownicy najlepiej zarabiający mogą zostać wyłączeni z dostępu do świadczeń z ZFŚS?- Jak zlikwidować kasa społeczny w związku z brakiem obowiązku jego tworzenia po .. r.?- Jak strzec dane osobowe ujawniane we wnioskach o świadczenia z ZFŚS?- Co zrobić z pożyczkami mieszkaniowymi z ZFŚS po likwidacji zakładu?Niniejsza publikacja to:- zestaw informacji o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednym miejscu – wszystkie tematy dotyczące tworzenia i funkcjonowania funduszu również przepisy ustawowe znajdują się w jednym miejscu i nie trzeba przeszukiwać szuflad albo internetu;- konkretny wybór pytań – znajdujące się w publikacji liczne odpowiedzi na pytania pochodzą z dyżurów telefonicznych portalu Legalis, co gwarantuje ich przydatność w pracy działu kadr;- obecny stan prawny przepisów – stan prawny wydania to .. r., teraz pozycja bibliograficzna obejmuje ostatnią nowelizację ustawy z .. r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dotyczącą podwyższenia progów zobowiązujących do tworzenia funduszu w zakładzie;- prostota wyszukiwania informacji – dotarcie do szukanej informacji ujawnia podzielenie tematyki na rozdziały dotyczące poszczególnych świadczeń socjalnych;- wiara pracowników, jacy „wiedzą lepiej” – wspólne odczytanie odpowiedzi na pytanie lub aktualnego przepisu aktu prawnego pozwala uniknąć dyskusji z pracownikami, jacy „wiedzą lepiej”, np. gdy pracownik upiera się, że przyznanie danego świadczenia socjalnego jest na rzecz pracodawcy obowiązkowe, powołując się przy tym na znajomego prawnika albo informacje znalezione w Internecie.

  • Upewnij się dla kogo zwrot podatku od emerytury Upewnij się dla kogo zwrot podatku od emerytury
  • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to ustawa przewiduje Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to ustawa przewiduje
  • Samodzielny księgowy  Instrukcje w firmie jest Samodzielny księgowy Instrukcje w firmie jest
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach
  • Projekty unijne 2020 rozliczanie i i Optymalizację Projekty unijne 2020 rozliczanie i i Optymalizację
Top