Centralne rozliczenie podatku VAT Artykuł niezbędny każdemu

Centralne rozliczenie podatku VAT Artykuł niezbędny każdemu

Centralne rozliczenie podatku VAT. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności gospodarka majątkiem trwałym; majątek obrotowy; gospodarka pieniężna także dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów także ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego literat sporządził dokładny komput operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo rzeczowe przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zadań gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i indeks należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT oraz centralne rozrachunek podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka stałego u korzystającego, którym jest jednostka miary budżetowa; ­ likwidacja rachunku zysków własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – ewidencja w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego dodatkowo rozrachunek zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku Vat w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozliczenie podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są czy środki trwałe wniesione aportem podlegają amortyzacji komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół problemów podatku Vat wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

Top